bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura

Regulamin organizacyjny szkoły - pobierz plik

Organy ”Zespołu” oraz ich kompetencje

1. Organami zespołu są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

Dyrektor Zespołu

1. Zespołem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko Dyrektora.

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący

5a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

6) powierza funkcje kierownicze w Zespole oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;

6a) odpowiada za właściwa organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

9) Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu;

2) realizację zadań zgodną z podjętymi uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

5. Dyrektor Zespołu w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Dyrektor musi zgłaszać z urzędu właściwemu organowi, każde naruszenie prawa w stosunku do nauczyciela

7. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do prawidłowego przepływu informacji w zakresie podejmowanych i planowanych działań i decyzji.

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest organem kolegialnym realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele nadzoru pedagogicznego oraz osoby zaproszone przez dyrektora zespołu, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt nowelizacji statutu i zatwierdza wprowadzone zmiany

5. Rada Pedagogiczna samodzielnie ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 członków Rady.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu

b) podejmowanie uchwał w sprawach klasyfikacji i promocji uczniów

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

d) ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Zespołu w tym zwłaszcza tygodniowe przydziały zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b) projekt planu finansowego Zespołu

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d) kandydatury nauczycieli na stanowiska kierownicze

e) propozycję dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

9. Uchwała Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczna z przepisami prawa.

10. Dyrektor Zespołu jest zobowiązany wstrzymać wykonanie uchwały sprzecznej z przepisami prawa i powiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Dyrektor Zespołu jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

12. Nauczyciel jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także innych nauczycieli i pracowników Zespołu

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, w takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w następujących sprawach:

1) uchwalenia nowelizacji Statutu Zespołu;

2) wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o dokonanie oceny działalności Zespołu, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole;

3) opiniowania planu finansowego Zespołu;

4) opiniowania planów pracy Zespołu, innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

5) organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Rada Rodziców

1. W realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych Zespołu współpracuje z rodzicami (opiekunami) uczniów.

2. Rodzice są głównym partnerem Zespołu w procesie wychowawczym, i są współodpowiedzialni za postawy własnych dzieci.

3. Dla zapewnienia właściwego współdziałania między rodzicami a Zespołem wybiera się na zebraniu ogólnym klasy rodziców danego oddziału tzw. ”trójki klasowe” .

4. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

5. Pracami Rady Rodziców kieruje wybrany przewodniczący.

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

7. W celu wspierania działalności Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady gospodarowania tym funduszem określa Regulamin Rady Rodziców.

8. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu i przepisami ogólnymi, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców

9. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

Samorząd Uczniowski

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej” Samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu

3. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

7) prawo opiniowania pracy nauczycieli.Opublikował: Michał Gargas
Publikacja dnia: 01.05.2016
Wytworzył: Michał Gargas
Dokument z dnia: 01.05.2016
Dokument oglądany razy: 7 458