bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

pobierz raport o stanie dostępności ZSA

WSTĘP:


Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsa.slupsk.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 01.05.2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2021


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • menu dostępności (CTRL + U)
 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość podświetlania linków
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana odstępów między literami
 • zmiana wielkości kursora
 • przewodnik do czytania (pomocnicza linia lub maska)
 • mapę witryny
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 10-11-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Burak, e-mail: szymon.burak@zsa.slupsk.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zsa@zsa.slupsk.pl, telefon: 59 845 64 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szczecińskiej lub droga dojazdowa, asfaltowa prowadząca od ulicy Małcużyńskiego. Do budynku prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierki). Toaleta na pierwszym piętrze posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Szymon Burak
Publikacja dnia: 11.02.2021
Wytworzył: Szymon Burak
Dokument z dnia: 05.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 244