O projekcie

Zrealizowany przez nas projekt EUROPEJSCY Specjaliści sprawił, iż nasza szkoła, dzięki doskonale i międzynarodowo wykształconej kadrze, kształcić będzie EUROPEJSKICH specjalistów. Dlatego też projekt zakładał wyjazdy na szkolenia zagraniczne - dla dziewięciu nauczycieli ZSA. Dopełnieniem tych wyjazdów były wielopłaszczyznowe działania przygotowawcze oraz upowszechniające wykonywane w tracie realizacji całości projektu. Wszystkie mobilności odbyły się w okresie od stycznia do końca października 2019 r. Po przeprowadzeniu identyfikacji i analizy potrzeb naszej szkoły, sformułowaliśmy cele projektu:

  • Przyspieszenie tempa podnoszenia kwalifikacji i umiejętności u pracowników naszej szkoły,
  • Polepszenie znajomości języków obcych u naszych pracowników,,
  • Powiększenie zakresu korzystania z nowoczesnych programów nauczania,
  • Zwiększenie liczby osób wykorzystujących nowoczesne narzędzia komunikacji w nauczaniu i współpracy międzynarodowej,
  • Podniesienie międzynarodowego zasięgu szkoły.

Poprzez odbyte szkolenia i prowadzone działania upowszechniające możemy stwierdzić, że cele założone w projekcie zostały osiągnięte i zrealizowane. W zakresie szkoleń międzynarodowych odbyły się dwa szkolenia metodyczno-językowe (dla czwórki nauczycieli angielskiego). Organizacjami przyjmującymi, były w przypadku tych szkoleń: Icon International, Dublin, oraz EUROPASS SRL, Florencja. Kursy ogólne z języka angielskiego (dla trzech nauczycieli informatyki, nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz dyrektora ZSA), gdzie organizacjami przyjmującymi były: Stafford House School of English Limited, Londyn, IZI Ltd Valetta, Malta. Mobilności te, prócz samego programu merytorycznego, były uzupełnione przez uczestnictwo o kulturze miejsca docelowego, obserwację trenerów oraz zdobycie kontaktów międzynarodowych dla szkoły. Nasze działania projektowe z pewnością dają wymierny efekt nie tylko dla samych uczestników mobilności, ale także, pośrednio, dosięgają całej społeczności szkolnej i lokalnej, a także naszej całej placówki jako instytucji. Ponadto, dzięki wielopłaszczyznowym i angażującym wiele grup działaniom przygotowawczym i upowszechniającym, efekty pośrednie odnoszą się także do uczniów i pozostałych nauczycieli. By zapewnić jak najwyższą jakość naszego projektu, opracowaliśmy dokładną strategię zarządzania oraz harmonogram projektu. Ustaliliśmy procedury dotyczące ewaluacji, monitorowania, gromadzenia dokumentacji. Za aranżację projektu odpowiedzialny był zespół projektowy koordynowany przez koordynatora projektu, przy wsparciu dyrektora i wicedyrektora ZSA. Przed przystąpieniem do projektu dokonaliśmy dogłębnej analizy potrzeb ZSA oraz opracowaliśmy korespondujące do tych potrzeb działania, rezultaty oraz oddziaływanie, jakie zamierzamy osiągnąć. Rezultaty naszego projektu są długotrwałe i wielopoziomowe. Po pierwsze, nauczyciele ZSA posiedli nowe kompetencje metodyczne. Częściej i w szerszym zakresie używają podczas zajęć instrumentów TIK i tablic interaktywnych. Mają za zadanie stworzyć nowe autorskie programy nauczania. Po drugie, nauczyciele naszej szkoły posiadają wyższy poziom kompetencji językowych. Dzięki temu mogą korzystać z anglojęzycznej literatury branżowej i technicznej, szkoleń online, międzynarodowych forów dyskusyjnych oraz wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów UE. W ten sposób, zapewniamy adekwatność kształcenia zawodowego względem błyskawicznie zmieniającego się rynku pracy. Ponadto, mogą swobodnie angażować się w kolejne międzynarodowe projekty. Po trzecie, szkoła nasza zdobyła nowe doświadczenie w zarządzaniu projektem, wzmocniła swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektowego. Ponadto, z rezultatów naszego projektu skorzystali także nauczyciele innych szkół - dzięki organizowanym przez nas szkoleniom metodycznym i dotyczącym projektu, wzrosła ich wiedza i kompetencje w zakresie tych zagadnień. Jednym z bardzo widocznych, a zarazem bardzo długofalowych efektów projektu będzie fakt wprowadzenia w naszej szkole CLIL, które wprowadzamy na zawodowych przedmiotach informatycznych. Istotnym oddziaływaniem na funkcjonowanie szkoły są beneficjenci projektu, którzy pełnią rolę konsultantów dla innych nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania, wprowadzania na zajęciach treści multimedialnych oraz samokształcenia w zakresie języków obcych. Dzięki nawiązanym kontaktom międzynarodowym szkoła jest w stanie zapewnić uczniom i nauczycielom realizację szerokich działań międzynarodowych przyczyniających się do dalszego ich rozwoju i otwarcia na różnorodność kulturową i społeczną UE. Ponadto, ważnym długofalowym skutkiem projektu, już widocznym w momencie jego zakończenia jest wzrost reputacji naszej szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. Jest to szczególnie ważne w kontekście pracodawców - chcemy, by wiedzieli oni, że placówka nasza kształci na europejskim poziomie i że mogą zaufać kompetencjom naszej kadry, a później, kompetencjom naszych absolwentów - EUROPEJSKICH specjalistów.

MOBILNOŚCI

Mobilność 1 - Londyn

Mobilność odbyła się w dniach 21.01.19-02.02.19. Trzech nauczycieli naszej szkoły brało udział w kursie języka angielskiego prowadzonego przez szkołę Stafford House International

czytaj więcej

Mobilność 2 - Valetta

Mobilność odbyła się w dniach 29.07.19-09.08.19. Dwie nauczycielki naszej szkoły brały udział w kursie języka angielskiego prowadzonego przez szkołę easy school of languages

czytaj więcej

Mobilność 3 - Dublin

Mobilność odbyła się w dniach 05.08.19-16.08.19. Dwoje nauczycieli naszej szkoły brało udział w metodycznym kursie nauki języka angielskiego prowadzonego przez szkołę IH International House Dublin

czytaj więcej

Mobilność 4 - Florencja

Mobilność odbyła się w dniach 30.09.19-11.10.19. Dwie nauczycielki naszej szkoły brały udział w metodycznym kursie nauki języka angielskiego prowadzonego przez szkołę europass teacher academy


czytaj więcej

Spotkania projektowe

Spotkanie uczestników projektu odbywające się przed mobilnościami (w formie podstawowego kursu języka angielskiego), oraz kulturowe związane z kulturą, zwyczajami, zabytkami miejsc i krajów do których odbywała się mobilności

czytaj więcej

Grafika projektowa

Projekty graficzne dotyczące projektu zgodne z wytycznymi Agencji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
czytaj więcej

Bądź na bieżąco, śledź nas na fejsie